Print

RODEK | RC-BLACK 12V

DC-Stabilizer เครื่องจัดการกระแสไฟที่บริสุทธ์สะอาด ทำให้ทั้งจอภาพ และเสียงที่ดีขึ้นทันที ลดสัญญาณรบกวนได้ถึง 99% สามรถจ่ายกระแสได้สูงถึง 10A